Bijlagen

Bijlage 7 - Afkortingenlijst

ARK   Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
AVP   Agenda Vitaal Platteland
AVU   Afvalverwijdering Utrecht
AWB   Algemene Wet Bestuursrecht
BBL   Bureau Beheer Landbouwgronden
BBV   Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDU   Brede Doeluitkering
BRIK   Bijzondere Realisaties Intelligente koppelingen
BiSC   Bibliotheek Servicecentrum
BMW   Bodem-, Water- en Milieubeleid
BNG   Bank Nederlandse Gemeenten
BKWO   Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
BOA   Buitengewone opsporingsambtenaren
BOR   Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BRTN   Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland
BRU   Bestuur Regio Utrecht
BZK   Ministerie van Binnenlandse Zaken
CAO   Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS   Centraal Bureau voor de Statistiek
CEMT   Conferentie van Europese Ministers van Transport
CEP   Centraal Economisch Plan
CPB   Centraal Planbureau
CROW      St. Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw
CVB   Commissie Vaarwegbeheerders
CvdK   Commissaris van de Koning
EBU   Economic Board Utrecht
EFRO   Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EHS   Ecologische hoofdstructuur
EMU   Europese Monetaire Unie
ERRIN   European Regions Research and Innovation Network
EU   Europese Unie
FIDO   Financiering decentrale overheden
FINC   Financieel netwerk Innovatieve Constructies
GWW   Grote Wegenwerken
HNP   Huis Nederlandse Provincies
HRM   Human resource management
IBT   Interbestuurlijk toezicht
IFLO   Inspectie Financiën Lokale Overheden
IGP   Integraal gebiedsprogramma
ILG   Investeringsprogramma landelijk gebied
IPO   Interprovinciaal overleg
ISV   Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
KC   Kunst Centraal
KCC   Klant Contact Centrum
KRW   Kaderrichtlijn water
KWA   kleinschalige wateraanvoer
LEU   Landschap Erfgoed Utrecht
LTOP   lange termijn onderhoudsplanning
MIRT   Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
MKB   Midden- en kleinbedrijf
MRB   Motorrijtuigenbelasting
NARIS   Risicomanagement Informatie Systeem
NEN   NEderlandse Norm
NHW   Nieuwe Hollandse Waterlinie
NWB   Nederlandse Waterschapsbank
NSL   Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht
ODRU   Omgevingsdienst Regio Utrecht
OMU   Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht
OV   Openbaar vervoer
PAS   Programmatische aanpak Stikstof
PHS   Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
PMP   Provinciaal Milieubeleidsplan
POP(-subsidie)   Plattelandsontwikkelingsprogramma
PPL   Provinciaal Programma Luchtkwaliteit
PROMEV   proactief meten verkeersveiligheid
PRS   Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
PRV   Provinciale Ruimtelijke Verordening
PUEV   Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid
PURPLE   Peri Urban Regions Platform Europe
RAG   Ruimtelijke Agenda Gemeenten
RAP   Ruimtelijk actieprogramma
RF   Revolverend Fonds
RO   Ruimtelijke Ontwikkeling
RodS   Recreatie om de Stad
ROK   Realisatieovereenkomst
ROV   Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
RSL(U)   Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Utrecht)
RUD   Regionale Uitvoeringsdiensten
RVM   Regionale Verkeersmanagement
RVMC   Regionale Verkeersmanagementcentrale
SMO   Stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling
SMPU   Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht
SOK   samenwerkingsovereenkomst
STAR   Smart Traffic Accident Reporting
SWOV   Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
SWUNG   Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid
TOP   Toeristische opstappunten
UNESCO   United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UMP   Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan
USP   Utrecht Science Park
UTR   Utrecht Toerisme en Recreatie
UVL   Utrechts verkeersveiligheidslabel
UvW   Unie van Waterschappen
VMC   verkeersmanagementcentrale
VNG   Vereniging Nederlandse Gemeenten
VRI   Verkeersregelinstallatie
VRU   Veiligheidsregio Utrecht
VTH   Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VWS   Volksgezondheid, Welzijn en Sport
V&J   Veiligheid en Justitie
WBO   Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling
WGR   Wet gemeenschappelijke regelingen
WKO   Warmte-koude-opslag
WMO   Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WRO   Wet op de Ruimtelijke Ordening

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32