Hoofdstuk 3 - Paragrafen

3.6 Verbonden partijen

Het BBV schrijft voor dat er een paragraaf Verbonden partijen wordt opgenomen in de (programma)begroting en jaarstukken. Verbonden partijen worden daarin gedefinieerd als samenwerkingsverbanden van onze provincie en externe partijen waarin wij zowel een bestuurlijk als een financieel belang hebben en die de status van publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon hebben. Er is sprake van een bestuurlijk belang als namens onze provincie iemand zitting heeft in het bestuur, of als onze provincie stemrecht heeft. Van een financieel belang is sprake zodra wij middelen ter beschikking stellen waarover risico wordt gelopen in geval van financiële problemen bij de verbonden partij. Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt voort uit het publieke belang. In het BBV wordt ook een opsomming gegeven van de verbonden partijen die onder dit regiem vallen, te weten:

 • gemeenschappelijke regelingen;
 • vennootschappen en coöperaties;
 • stichtingen en verenigingen;
 • overige verbonden partijen.

Daarbij moet ook verslag kunnen worden gedaan van:

 • het formele provinciaal belang in deze samenwerking en het openbaar belang dat daarmee gediend is;
 • het belang aan het begin en het eind van het begrotingsjaar;
 • de verwachte omvang van het eigen- en vreemd vermogen;
 • het financiële resultaat en de mogelijk risico’s.

Bij andere soorten van samenwerking waarin wij participeren en waarin vaak grote multidisciplinaire regionale opgaven worden aangepakt zijn de formele bovenstaande criteria niet (helemaal) van toepassing. Over deze samenwerkingsverbanden wordt op andere wijze en op andere plekken in deze programmabegroting verantwoording afgelegd. Relevant blijft echter dat er verschillende soorten samenwerkingen zijn met externe partners die buiten de formele kaders van de verbonden partijen vallen, maar die essentieel zijn om grote maatschappelijke opgaven binnen onze provincie te realiseren.

Mede vanuit de bovenstaande notie is de nota Samenwerkende partijen in 2021 opgesteld en op 11 mei 2022 door u vastgesteld. In deze nieuwe nota is ruimte gecreëerd om naast de verbonden partijen, zoals wij die kennen uit deze paragraaf, ook samenwerkingsverbanden die buiten het formele kader vallen te behandelen als ware het een verbonden partij. In deze paragraaf van de begroting zullen wij ons, houdend aan de eisen van de BBV, beperken tot de formele verbonden partijen.

In de nota Samenwerkende partijen is bepaald dat wij regelmatig onze samenwerkingen met andere partijen evalueren. Momenteel wordt deze nota verder uitgewerkt in een plan van aanpak Implementatie nota Samenwerkende partijen. Onderdeel van het opstellen van deze aanpak is het bepalen van een rooster voor het evalueren van onze samenwerkingen. In 2024 gaan we de volgende partijen evalueren:

 • Huis der Nederlandse Provincies
 • Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG)
 • Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) Utrecht Region B.V.

Hierna volgt een overzicht en informatie van de Verbonden Partijen.  
In het financieel overzicht verbonden partijen ziet u de standen van het eigen en vreemd vermogen per 1 januari 2022 en 31 december 2022 zoals die zijn vastgesteld in de jaarrekening 2022. Wij presenteren dit in één tabel na de toelichting per verbonden partij. Wij vermelden ook de bron van die waarden bij de toelichting.

Gemeenschappelijke regeling

Randstedelijke Rekenkamer (RRK) *
Recreatie Midden-Nederland (RMN) *
Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG) *
Plassenschap Loosdrecht e.o. *
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) *
Het Utrechts Archief *
Gemeenschappelijk Orgaan Siteholder Hollandse Waterlinies **

Stichtingen en verenigingen

Inter Provinciaal Overleg (IPO) *
Huis der Nederlandse Provincies (HNP) *

Coöperaties en vennootschappen

Vitens NV *
Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) *
Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB) *
REMU Houdstermaatschappij NV *
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht NV (OMU) *
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Region B.V. *

Overige verbonden partijen

Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen *

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32