Bijlagen

Bijlage 5 - Rapportage actiemanagement

Op verzoek van het College van Gedeputeerde Staten is een monitor actiemanagement (verder: ‘monitor’) ontwikkeld. Dit past ook in de wettelijke eis die het gevolg is van de wet versterking decentrale rekenkamers. Doel van de monitor is om de acties die worden afgesproken naar aanleiding van rapporten van externe controleurs (onder andere accountant en Randstedelijke Rekenkamer) te monitoren. En hiermee te sturen en verantwoorden op de afhandeling van de aanbevelingen en de daaruit geformuleerde acties. Deze rapportage wordt twee keer per jaar opgesteld (laatste keer: Jaarrekening 2022 bijlage 3 actiemanagement ).
In deze rapportage melden wij u de stand per begin september 2024 in relatie tot de jaarrekening  2022 (J2022).

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32