Hoofdstuk 3 - Paragrafen

3.8 Projecten

Op 11 mei 2022 heeft u de Nota Investeren, Waarderen en Exploiteren vastgesteld. In deze nota staat bij paragraaf 4.2.3.3 toegelicht wanneer in de begrotings- en jaarstukken in paragraaf 3.8 een aparte toelichting wordt gegeven op een project. Dit is uiteindelijk altijd een besluit van u, waarbij als richtlijn geldt dan ten minste wordt voldaan aan drie van de hieronder genoemde factoren:  

  1. grote impact op de provinciale bedrijfsvoering;
  2. grote impact op de samenleving;
  3. doorlooptijd langer dan 5 jaar;
  4. grote mate van betrokkenheid van verschillende externe partijen;
  5. grote politieke en bestuurlijke gevoeligheid;
  6. toepassing nieuwe technologieën of financieringsconstructies;
  7. substantiële provinciale verantwoordelijkheid;  
  8. organisatorisch complex besturings- en uitvoeringsproces.  

In het verleden werd in deze paragraaf 3.8 bijvoorbeeld gerapporteerd over de Uithoflijn en de voorbereiding voor de omgevingsvisie. Beide projecten zijn in 2021 afgerond. Het project Vernieuwing Regionale Tramlijn wordt in 2022 afgerond en is dus niet langer opgenomen in de begroting 2023.
Voorlopig blijft alleen het project Hart van de Heuvelrug over. Het zou zo kunnen zijn dat in 2023 het project Deelneming Stedin wordt opgenomen. Hierover hebben wij u bij de Kadernota 2023-2026 geïnformeerd. Op dit moment lopen hierover gesprekken met Rijk, Stedin en andere potentiële aandeelhouders. Mocht dit leiden tot vervolgstappen, dan zullen wij u voorstellen dit te behandelen als een complex project en hierover naast separate informatiestromen uw kant op ook informeren via de P&C-cyclus.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32