Hoofdstuk 1 - De begroting op hoofdlijnen

1.6 Majeure afwijkingen 2023

Inleiding
In de vergadering van de commissie FAC van 23 november 2022 is gesproken over de planning van de P&C-documenten in 2023. Er is bepaald dat er in 2023 vijf P&C-documenten worden opgeleverd, te weten: Jaarstukken 2022, Kaderbrief 2024, Zomernota 2023, Programmabegroting 2024 en Slotwijziging 2023.

Daarnaast is afgesproken om uw Staten gelijktijdig met het aanbieden van de Programmabegroting 2024 inzicht te bieden in majeure beleidsmatige en financiële afwijkingen in het lopende jaar 2023. In het licht van die afspraak zijn in deze paragraaf de majeure afwijkingen opgenomen.

Definitie majeure afwijking:

  • Beleidsmatige afwijking van een beleidsdoel of meerjarendoel, waarbij een stoplicht voor Activiteit en/of Planning van groen of oranje op rood gaat en daarmee afwijkt ten opzichte van de Zomernota 2023.
  • Financiële afwijkingen van > € 2,5 miljoen t.o.v. de Zomernota 2023. Of financiële afwijkingen van > 25% van het budget van een beleidsdoel t.o.v. de Zomernota 2023.

De majeure financiële afwijkingen uit deze paragraaf worden verwerkt in de Slotwijziging 2023.

Majeure beleidsmatige afwijking

Stoplicht Activiteit

Stoplicht Planning

Toelichting beleidsmatige afwijking

Programma 5

Van

Naar

Van

Naar

5.1.1 Beheer en Onderhoud Wegen

Oranje

Rood

Oranje

Oranje

Zie Toelichting financiële afwijking van 5.1 Beheer en Onderhoud Wegen

Majeure financiële afwijkingen (> € 2,5 mln. of > 25%)

Afwijking t.o.v. stand Zomernota 2023 (in mln. €)

Toelichting financiële afwijking

Programma 5

5.1 Beheer en Onderhoud Wegen

ca. 7,5 mln.

Variabel onderhoud
Traditiegetrouw worden in de tweede helft van het jaar veel uitvoeringsprojecten opgestart en uitgevoerd. Op dit moment lopen we nog goed in pas met de planning en verwachten we dat veel projecten ook ten uitvoer komen in 2023. Daarbij worden we geconfronteerd met prijsstijgingen door de sterke inflatie op diverse onderdelen van het Beheer en Onderhoud. Dit terwijl het budget niet wordt geïndexeerd. Normaal verwerken we de indexatie iedere vier jaar bij Nota Kapitaalgoederen maar de prijsstijgingen waren de afgelopen jaren veel hoger dan verwacht en daarmee is het budget niet langer dekkend voor de geplande werkzaamheden. Het volume aan werk wijkt niet af van de eerdere inschattingen, maar conform de Nota Kapitaalgoederen is het budget voor Variabel onderhoud gebaseerd op 80% van het benodigd budget. Hiermee werd ervanuit gegaan dat niet al het onderhoud zou worden gerealiseerd of dat dit minder zou kosten dan in de Nota Kapitaalgoederen berekend. Dit blijkt niet het geval. Zelfs als we rekening houden met enige vertraging bij een aantal projecten voorzien we toch een tekort van ongeveer 6 mln. ten opzichte van de beschikbare 80%, dit is 1,6 mln. ten opzichte van 100%.

Vast onderhoud
Hier hebben wij te maken met prijsstijgingen door de sterke inflatie op diverse onderdelen, terwijl het budget niet is geïndexeerd. Normaal verwerken we de indexatie iedere vier jaar bij Nota Kapitaalgoederen maar de prijsstijgingen waren de afgelopen jaren veel hoger dan verwacht en daarmee is het budget niet langer dekkend voor de geplande werkzaamheden. Daarnaast waren de aannames (hoeveelheden) waarop het budget in de NKG is gebaseerd destijds niet geheel actueel. Het verwachte tekort is ca. 1 mln.

5.2 Subsidie regeling Knooppunten

n.n.t.b.

Subsidie aanvragen kunnen tot 1 oktober worden ingedient en worden zichtbaar in de exploitatie als de subsidiebeschikking is verzonden. Op dit moment is er nog onvoldoende inzicht in het aantal subsidiesaanvragen en daarbij behorende lastneming in 2023. Net als in voorgaande jaren zal zelfs bij de Slotwijziging nog niet alle informatie voorhanden zijn, waardoor het nu nog niet mogelijk is om een goede raming af te geven.

5.3 Subsidie regeling Fiets

n.n.t.b.

Subsidie aanvragen kunnen tot 1 oktober worden ingediend en worden zichtbaar in de exploitatie als de subsidiebeschikking is verzonden. Op dit moment is er nog onvoldoende inzicht in het aantal subsidiesaanvragen en daarbij behorende lastneming in 2023. Net als in voorgaande jaren zal zelfs bij de Slotwijziging nog niet alle informatie voorhanden zijn, waardoor het nu nog niet mogelijk is om een goede raming af te geven.

5.3 Uitvoering Doorfietsroutes

ca. 2,5 mln.

De werkzaamheden die de provincie uitvoert bij het aanleggen van de Doorfietsroutes is op onderdelen vertraagd. Daarnaast worden ook voor de Doorfietsroutes nog een aantal subsidie aanvragen verwacht. Deze kunnen tot 1 oktober worden ingediend en worden zichtbaar in de exploitatie als de subsidiebeschikking is verzonden. Op dit moment is er nog onvoldoende inzicht in het aantal subsidiesaanvragen en daarbij behorende lastneming in 2023. Net als in voorgaande jaren zal zelfs bij de Slotwijziging nog niet alle informatie voorhanden zijn, waardoor het nu nog niet mogelijk is om een goede raming af te geven.

5.4 Subsidie regeling VerkeersVeiligheid

n.n.t.b.

Subsidie aanvragen kunnen tot 1 oktober worden ingediend en worden zichtbaar in de exploitatie als de subsidiebeschikking is verzonden. Op dit moment is er nog onvoldoende inzicht in het aantal subsidiesaanvragen en daarbij behorende lastneming in 2023. Net als in voorgaande jaren zal zelfs bij de Slotwijziging nog niet alle informatie voorhanden zijn, waardoor het nu nog niet mogelijk is om een goede raming af te geven.

5.6 Kwaliteit Leefomgeving

ca. 0,3 mln.

De activiteiten blijven voor alsnog achter, specifiek het onderdeel geluid, waardoor de financiële afwijking > 25% zal uitpakken.

5.8 Algemeen

ca. 2,5 mln.

Onder dit beleidsdoel vallen onder andere de uitgaven voor U-ned, afwikkeling van oude projecten en Goed op Weg. Op dit moment blijven de uitgaven op deze onderdelen nog achter op de begroting. Ook hier geldt dat we deels afhankelijk zijn van het inzicht in de subsidieaanvragen, uitgaven van samenwerkingspartners en de daadwerkelijk beschikking. Daarnaast worden aan het eind van het jaar financiele afspraken gemaakt waarvan nu in de begroting niet goed is aan te geven hoe deze gaan uitpakken in 2023.

Programma 6

6.1 Concessie Openbaar Vevroer

ca. 4 mln.

Op basis van de huidige afspraken wordt een tekort ten opzichte van de begroting verwacht van ongeveer 4 mln. Een deel van dit tekort is afhankelijk van aanvragen die nog moeten worden verstuurd door de vervoerders, zoals de definitieve eindafrekening 2021 en de BVOV 2022. Deze worden echter pas aan het eind van dit jaar verwacht. De exploitatiesubsidie over 2023 valt lager uit door niet gereden ritten vanwege stakingen en personeelstekort; dit wordt later verrekend met de eindafrekening over 2023

6.1 Subsidie's Doorstroommaatregelen en doelgroepenvervoer

n.n.t.b.

Subsidie aanvragen kunnen tot 1 oktober worden ingediend en worden zichtbaar in de exploitatie als de subsidiebeschikking is verzonden. Op dit moment is er nog onvoldoende inzicht in het aantal subsidiesaanvragen en daarbij behorende lastneming in 2023. Net als in voorgaande jaren zal zelfs bij de Slotwijziging nog niet alle informatie voorhanden zijn, waardoor het nu nog niet mogelijk is om een goede raming af te geven.

Programma 10

Personeelsbudget

> 2,5 mln.

Overschrijding op het personeelsbudget als gevolg van hogere inhuur kosten. De afwijking heeft voor een groot deel (1,5M) betrekking op de afdeling IEA. Daarnaast zijn er op andere afdelingen binnen bedrijfsvoering overschrijdingen a.g.v. hogere inhuurlasten (o.a. Team Fin1 en subsidies). We trachten bij de Slotwijziging, indien mogelijk, het P-budget zoveel mogelijk te dekken uit onderbesteding uit eigen budget.

10.3 de communicatie is goed en modern

n.n.t.b.

Het materieel budget van communicatie wordt mogelijk overschreden. Doordat alle kosten hoger uitvallen, raakt het budget voor dit jaar uitgeput. Omdat er nog een aantal begrotingstechnische onzekerheden zijn (uit welk budget moeten specifieke kosten worden vergoed) is het op dit moment onduidelijk of en met welk percentage het materieel budget wordt overschreden.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32