Bijlagen

Bijlage 4 - Overzicht op taakvelden

Geraamde lasten en baten per programma per taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Algemene middelen

0.1

Uitkering provinciefonds

0

311.470

311.470

0.2

Opbrengst provinciale belastingen

0

150.775

150.775

0.3

Geldleningen en uitzettingen

1.700

57

-1.643

0.4

Deelnemingen

0

200

200

0.5

Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l

8.063

430

-7.633

0.8

Mutaties reserves

0

7.590

7.590

Programma

Algemene middelen

9.763

470.522

460.759

1. Ruimtelijke ontwikkeling

0.8

Mutaties reserves

0

4.645

4.645

8.1

Ruimtelijke ordening

13.927

612

-13.315

8.2

Volkshuisvesting

988

850

-138

8.3

Stedelijke vernieuwing

8.064

0

-8.064

8.9

Ruimte, overige baten en lasten

3.847

0

-3.847

Programma

1. Ruimtelijke ontwikkeling

26.826

6.107

-20.719

2. Landelijk gebied

0.8

Mutaties reserves

2.288

14.518

12.230

4.4

Vergunningverlening en handhaving

107

0

-107

4.6

Duurzaamheid

4.761

0

-4.761

5.1

Natuurontwikkeling

20.653

1.500

-19.153

5.2

Beheer natuurgebieden

27.546

2.371

-25.175

5.3

Beheer flora en fauna

12.433

0

-12.433

5.9

Natuur, overige baten en lasten

777

0

-777

6.1

Agrarische aangelegenheden

2.621

285

-2.336

7.2

Maatschappij

383

0

-383

Programma

2. Landelijk gebied

71.569

18.674

-52.895

3. Bodem, water, milieu

0.8

Mutaties reserves

0

5.246

5.246

3.1

Waterkeringen

3.475

0

-3.475

3.4

Kwaliteit oppervlaktewater

675

0

-675

3.9

Water, overige baten en lasten

6.032

1.454

-4.578

4.1

Bodembescherming

8.912

0

-8.912

4.2

Luchtverontreiniging

528

0

-528

4.3

Geluidhinder

690

0

-690

4.4

Vergunningverlening en handhaving

10.587

89

-10.498

4.5

Ontgronding

5

5

4.6

Duurzaamheid

246

0

-246

4.9

Milieu, overige baten en lasten

907

0

-907

5.9

Natuur, overige baten en lasten

360

0

-360

6.1

Agrarische aangelegenheden

2.079

0

-2.079

6.3

Kennis en innovatie

66

0

-66

7.9

Cultuur en maatschappij, overige b&l

259

0

-259

Programma

3. Bodem, water, milieu

34.820

6.794

-28.026

4. Energietransitie

0.8

Mutaties reserves

0

1.564

1.564

4.6

Duurzaamheid

8.147

520

-7.627

6.3

Kennis en innovatie

4.073

0

-4.073

6.4

Recreatie en toerisme

22

0

-22

6.9

Regionale economie, overige b&l

-72

0

72

Programma

4. Energietransitie

12.170

2.084

-10.086

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

0.8

Mutaties reserves

0

19.602

19.602

2.1

Landwegen

82.281

2.129

-80.152

2.2

Waterwegen

2.506

299

-2.207

2.9

Verkeer en vervoer, overige b&l

1.640

0

-1.640

Programma

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

86.427

22.030

-64.397

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

0.6

Overhead

150

0

-150

0.8

Mutaties reserves

0

21.848

21.848

2.1

Landwegen

361

0

-361

2.3

Openbaar vervoer

179.849

17.179

-162.670

Programma

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

180.360

39.027

-141.333

7. Cultuur en erfgoed

0.8

Mutaties reserves

0

400

400

6.4

Recreatie en toerisme

8.790

997

-7.793

7.1

Cultuur

22.415

0

-22.415

7.2

Maatschappij

13

0

-13

7.9

Cultuur en maatschappij, overige b&l

-215

0

215

Programma

7. Cultuur en erfgoed

31.003

1.397

-29.606

8. Economie

0.8

Mutaties reserves

3.000

2.489

-511

4.6

Duurzaamheid

1.473

0

-1.473

4.9

Milieu, overige baten en lasten

244

0

-244

6.3

Kennis en innovatie

5.460

0

-5.460

6.9

Regionale economie, overige b&l

2.927

36

-2.891

Programma

8. Economie

13.105

2.525

-10.580

9. Bestuur

0.6

Overhead

435

0

-435

1.1

Provinciale Staten

4.533

74

-4.459

1.2

Gedeputeerde Staten

2.083

0

-2.083

1.3

Kabinetszaken

365

41

-324

1.4

Bestuurlijke organisatie

2.759

0

-2.759

1.5

Interbestuurlijk toezicht op de regio

1.101

0

-1.101

1.6

Openbare orde en veiligheid

2.147

200

-1.947

1.9

Bestuur, overige baten en lasten

2.265

291

-1.975

4.6

Duurzaamheid

1.629

0

-1.629

7.2

Maatschappij

1.495

0

-1.495

Programma

9. Bestuur

18.813

606

-18.208

10. Overzicht overhead

0.6

Overhead

68.192

4.149

-64.044

Programma

10. Overzicht overhead

68.192

4.149

-64.044

Totaal

553.048

573.914

-64.044

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32