Hoofdstuk 1 - De begroting op hoofdlijnen

1.5 Leeswijzer en vernieuwingen in de begroting 2024

Doelenboom
Op 8 juli 2021 heeft u als onderdeel van de doorontwikkeling van de planning- en controlcyclus een nieuwe doelenboom vastgesteld. Bij de begroting 2023 is er 1 meerjarendoel toegevoegd en zijn 2 meerjarendoelen samengevoegd. Deze aangepaste doelenboom is voor de Programmabegroting 2024 het uitgangspunt. Een doelenboom is een stevige basis voor het beleid en de financiën, maar moet tegelijkertijd kunnen meebewegen met de diverse nieuwe beleids- en uitvoeringsplannen.
In deze programmabegroting wordt voorgesteld om 2 meerjarendoelen toe te voegen en 1 beleidsdoel (inclusief meerjarendoelen) over te hevelen van programma 8 naar programma 7. Deze overheveling is een uitvloeisel van de besluitvorming in de Kaderbrief 2024-2027. In de tabel hierna is de verandering (was-wordt) opgenomen en kort toegelicht.

Programma

Beleids / Meerj.doel was

Beleids / meerj.doel wordt

Toelichting

1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.3.4 Het aantal plekken voor opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders sluit beter aan bij de opgave

Het Kansenmakersteam,  met als opdracht om in en met gemeenten kansen te vinden en te verzilveren voor oplossingen in de asielketen, waaronder huisvesting, is vanwege logischer positionering overgeheveld van programma 9 naar het nieuwe meerjarendoel 1.3.4.

4. Energietransitie

4.2.6 De energie-infrastructuur is beter afgestemd op vraag en aanbod van (duurzame) energie

Vanwege de actualiteit rondom netcongestie en de provinciale regierol op de regionale energie-infrastructuur is er een nieuw meerjarendoel 4.2.6 toegevoegd.

7. Cultuur en erfgoed

8.5 De bezoekerseconomie is sterk

7.4 Recreatie en bestemmingsmanagement is meer integraal onderdeel van de leefomgeving

Bij de Kaderbrief 2024-2027 is besloten om beleidsdoel 8.5 over te hevelen naar een nieuw beleidsdoel 7.4.

Indicatoren
Tegelijkertijd met de vaststelling door u van de Programmabegroting 2021 op 11 november 2020 zijn de beleidsindicatoren van de verschillende programma’s ter besluitvorming aan u voorgelegd. Deze set van indicatoren is voor de Programmabegroting 2024 het uitgangspunt. Het grootste deel van de indicatoren zijn prestatie-indicatoren. Bij deze indicatoren kan de provincie in de meeste gevallen een substantiële bijdrage leveren. Daarnaast zijn ook de verplichte indicatoren (volgens BBV) opgenomen, die beschouwd kunnen worden als effectindicatoren. Een aantal brede welvaartsindicatoren, die het (maatschappelijk) effect aangeven en zijn gericht op de individuele inwoner, zijn opgenomen in een aparte informatieve paragraaf van de begroting.

Gekoppeld aan de doelenboom vormen de indicatoren een kwantitatieve aanvulling op de verantwoording over de doelen, de middelen en de resultaten in de begroting. Net als de doelenboom bewegen de indicatoren mee met de diverse nieuwe beleids- en uitvoeringsplannen. Gebaseerd op de beleidsontwikkelingen wordt voorgesteld om 5 indicatoren te laten vervallen. In de tabel hierna is de verandering (was-wordt) opgenomen en kort toegelicht.

Programma 

Indicator

Was 

Wordt 

Toelichting

Ruimtelijke ontwikkeling

Regionaal Programmameren

Het aantal (geactualiseerde) regionale programma's

Vervallen prestatie-indicator

Bodem, water, milieu

Gezonde leefomgeving

Het aantal Mln. gemeenten dat op de kernindicator voor beweegvriendelijkheid van de omgeving minimaal een drie scoort (op een schaal van 0 tot 5)

Vervallen prestatie-indicator

Cultuur en erfgoed

UNESCO - Ontwikkeling

 Het functioneren van de Siteholder wordt in 2023 tussentijds in opdracht van de vier provincies
geëvalueerd en scoort hierbij ruim voldoende

Vervallen prestatie-indicator

Economie

Bedrijven die in de regio geland

Aantal buitenlandse bedrijven geland in de regio Utrecht

Vervallen prestatie-indicator

Economie

Bedrijven ondersteund bij
internationalisering

Aantal bedrijven uit regio Utrecht dat ondersteund is bij internationalisering van hun activiteiten

Vervallen prestatie-indicator

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32