Bijlagen

Bijlage 6 - Beleidsdocumenten programma's

Omgevingsbeleid

Looptijd

Soort product

Vaststelling

Beleidsdoelen

Meerjarendoelen

Omgevingsvisie

2021-2050

Visie

PS

Vrijwel allemaal

Vrijwel allemaal

(Interim) Omgevingsverordening

2021-2050

Verordening

PS

Vrijwel allemaal

Vrijwel allemaal

Beleidsdocument/Visie/Programma

Looptijd

Soort programma ihkv Omgevingswet

Vaststelling

Beleidsdoelen

Meerjarendoelen

Kader voor regionale programmering wonen en werken

Kaderstelling

PS

1.1, 8.4

Provinciaal Programma Wonen en Werken

Omgevingswetprogramma

GS

1.1, 8.4

Utrecht Nabij, Ontwikkelingsperspectief Regio Utrecht 2040 (deel van U Ned)

Samenwerking, visie

GS

1.1

Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort

Samenwerking, visie

PS

1.1

Verstedelijkingsstrategie Regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

Samenwerking, visie

PS

1.1

Programma Groen Groeit Mee

Samenwerking, visie en uitvoering

GS

1.1

Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW)

Samenwerking, visie en uitvoering

GS

1.1, 1.2, 9.4

Programma Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg

Samenwerking, uitvoering

PS

1.2

Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw 2021-2024

2021-2024

Uitvoeringsprogramma

PS

1.3

Woondeal regio Utrecht - regio Amersfoort

Samenwerking, afsprakenkader

GS

1.3

Regiodeal Vitale Wijken Overvecht, Batau en Vollenhoven

Samenwerking, afsprakenkader

GS

1.3

Natuurvisie provincie Utrecht 2017

Visie

PS

2.1

Realisatiestrategie Natuurvisie 2018-2027

Uitvoeringsprogramma

GS

2.1

Beleidskader Wet Natuurbescherming provincie Utrecht 2017 

Beleidskader

PS

2.1

Natura 2000 beheerplannen

Omgevingswetprogramma

GS

2.1

Agenda Vitaal Platteland (verlenging)

Uitvoeringsprogramma

GS

2.1

Instrumentenkader Uitvoering Groene Contour 

Uitvoeringskader

PS

2.1

Strategisch Bosbeleid

Kaderstelling

PS

2.1

Landschapsuitvoeringsplan

Uitvoering

GS

2.1

Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028

Visie t.b.v. subsidieverlening

PS

2.2

Natuurbeheerplan

Subsidiekader

GS

2.2

Leidraad gebiedsgerichte aanpak stikstof in de provincie Utrecht

Uitvoeringskader

PS

2.2

Programma Oversteekbaarheid Fauna 2021-2023 

Uitvoeringsprogramma

GS

2.2, 5.6

Programma invasieve exoten

Uitvoeringsprogramma

GS

2.2

Aanpak Biodiversiteit in stad en dorp

Uitvoeringsprogramma

GS

2.2

Landbouwvisie provincie Utrecht 2018 

Visie

PS

2.4

Samenwerkingsagenda landbouw provincie Utrecht 2019

Samenwerking, uitvoering

PS

2.4

Voedselagenda provincie Utrecht 2021-2023 

Samenwerking, uitvoering

PS

2.4

Bodem- en waterprogramma 2022-2027

Omgevingswetprogramma

PS

3.1, 3.2, 3.3

Programma Klimaatadaptatie 2020-2023

Uitvoeringsprogramma

PS

3.1

Regionale adaptatiestrategieën

Samenwerkingsprogramma

GS

3.1

Programmaplan Mooie en Veilige dijken

Uitvoeringsprogramma

GS

3.1

Uitvoeringsprogramma Drinkwater Provincie Utrecht 2021-2027

Uitvoeringsprogramma

GS

3.3

Programma Gezond en Veilig 2022-2025

Omgevingswetprogramma

GS

3.4

Innovatieprogramma gezonde leefomgeving 2022-2024

Uitvoeringsprogramma

GS

3.4

Beleidskader sport en bewegen 2021-2025

2021-2025

Kaderstelling

PS

3.4

Schone Lucht Akkoord (SLA)

Samenwerkingsprogramma

GS

3.4

Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht regio Utrecht 2018-2023

Uitvoeringsprogramma

GS

3.4, 5.6

Actieplan Omgevings Lawaai 2018-2023

2018-2023

Uitvoeringsprogramma

GS

3.4, 5.6

Uitvoeringsprogramma Bodemdaling 2020-2023

2020-2023

Uitvoeringsprogramma

PS

3.5

Regionale Veenweide Strategie

2022-2030 (ijk moment 24 en 26)

Samenwerkingsprogramma

PS

3.5

Uitvoeringsprogramma Regionale Veenweide Strategie Utrechtse Veenweiden 2023-2024

2023-2024

Uitvoeringsprogramma

PS

3.5

programmaplan Energietransitie 2020-2025

2020-2025

Uitvoeringsprogramma

PS

4.1, 4.2, 4.3

Regionale Energie Strategieën Regio U16, regio Amersfoort en regio Foodvalley

2021-2030

Samenwerkingsprogramma

PS

4.2

Mobiliteitsprogramma 2019-2023

2019-2023

Omgevingswetprogramma

PS

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1

MeerjarenInvesteringsProgramma Mobiliteit

2022-2026

Uitvoeringsprogramma

PS

5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 6.1

Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit

2022-2025

Financieel kader

PS

5.1, 6.1

Netwerkperspectief Provinciale Wegen 2040

Kaderstelling

PS

5.1

Uitvoeringsprogramma Wegen en Vaarwegen 2019-2023

2019-2023

Uitvoeringsprogramma

GS

5.1

Uitvoeringsprogramma Multimodale Knooppunten 2019-2023

2019-2023

Uitvoeringsprogramma

GS

5.2

Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023

2019-2023

Uitvoeringsprogramma

GS

5.3

Programma U Ned

Samenwerkingsprogramma

GS

5.3, 5.8, 6.1 en 1.1

Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2019-2023

2019-2023

Uitvoeringsprogramma

GS

5.4

Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer 2019-2023

2019-2023

Uitvoeringsprogramma

GS

5.5

Regionale Mobiliteitsprogramma (Uitvoering Klimaatakkoord)

2021-2030

Samenwerkingsprogramma

GS

5.6

Uitvoeringsprogramma smart Mobility 2019-2023 

2019-2023

Uitvoeringsprogramma

GS

5.7

OV Netwerkperspectief

Kaderstelling

PS

6.1

Nota van Uitgangspunten nieuwe concessies

Kaderstelling

PS

6.1

Uitvoeringsprogramma Openbaar Vervoer 2019-2023 

2019-2023

Uitvoeringsprogramma

GS

6.1

Nota Festivalbeleid 2021-2024

2021-2024

Kaderstelling

PS

7.1

7.1.3

Programma Cultuur en erfgoed “Voor Jong & Altijd” 2020-2023

2020-2023

Kaderstelling

PS

7.1, 7.2

7.1.1 t/m 7.2.3

Beleidskader Museumbeleid "Beter in verbinding" 2021-2025

2021-2025

Kaderstelling

PS

7.2, 

7.2.3

Het maritiem erfgoed in de provincie Utrecht; Nadere uitwerking van het Cultuur- en Erfgoedprogramma. 

2022-2023

Uitvoeringsprogramma

GS

7.2

7.2.3

Uitvoeringsprogramma Hollandse Waterlinies 2021-2024

2021-2024

Uitvoeringsprogramma

GS

7.3

7.3.1

Economische Visie 2020 – 2027 'Focus op een vitale en duurzame economie'

2020-2027

Kaderstelling

PS

8.1, 8.2, 8.3, 8.4

Regionale Economische Agenda

Samenwerkingsprogramma

GS

8.2, 8.3

Reiodeal Foodvalley

Samenwerkingsprogramma

GS

8.3

Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050

Kaderstelling

PS

8.3, 9.7

Uitvoeringsagenda Circulaire Samenleving 2021-2023

2021-2023

Uitvoeringsprogramma

GS

8.3, 9.7

Kaderstelling Recreatie en Toerisme

2022-2025

Kaderstelling

PS

7.4

7.4.1 t/m 7.4.5

Programma Recreatie en Toerisme 2022-2025

2022-2025

Omgevingswetprogramma

GS

7.4

7.4.1 t/m 7.4.5

Groeisprong 2040

Financiële doorrekening ambities

GS

9.1

Gezamenlijk bod asiel en huisvesting: 'de kunst van samenleven en samen werken' Provincie Utrecht, Regio Amersfoort, regio Utrecht U16, Utrechtse Foodvalleygemeenten 

2022-2023

n.v.t.

GS (en ter info naar PS)

9.1

Actie-agenda Weerbare overheid 2022-2023

2022-2023

Uitvoeringsprogramma

GS (en ter info naar PS)

9.3

Programmaplan participatie 'Participatie voor en door de provincie Utrecht'

2021-2022

Kaderstelling

PS

9.4

Visie van de provincie Utrecht op het samenspel met inwoners 

2022 e.v.

Samenwerkingsprogramma

PS

9.4

Leidraad van de provincie Utrecht op het samenspel met inwoners 

2022 e.v.

Samenwerkingsprogramma 

PS

9.4

Programma Sterk Utrechts Bestuur

2021-2026 (evaluatie 2023)

Kaderstelling

PS

9.5

Nota Samenwerkende partijen

2022 e.v.

n.v.t.

PS

9.5

Europastrategie 2020-2023

2020-2023

n.v.t.

PS

9.5

Public affairs-strategie 2021-2025

2021-2025

n.v.t.

9.5

Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2021-2024

2021-2024

n.v.t.

9.6

Agenda Toekomst (interbestuurlijk) Toezicht 

2018 e.v.

n.v.t.

9.6

Actieplan Toekomst (interbestuurlijk) Toezicht

2018-2022

n.v.t.

9.6

Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht 

2017 e.v.

n.v.t.

9.6

Gemeenschappelijk financieel toezichtkader gemeenten 2020

2020 e.v.

n.v.t.

9.6

Beleidskader Sociale Agenda 'Wij doen mee'

2022 e.v.

Kaderstelling

PS

9.7

Uitvoeringsagenda Wij doen mee! Van de Sociale Agenda

2022-2023

Uitvoeringsprogramma

GS

9.7

Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050

2021-2050

Visie

PS

9.7

9.7.2

Uitvoeringsagenda Circulaire Samenleving 2021-2023 (actualisatie 2022)

2021-2023

Uitvoeringsagenda

GS

9.7

9.7.2

Programma Slimmer met Data, Datagedreven Provincie

2020-2024

n.v.t.

GS

9.7

Digitale routekaart Slimcity 2025

2019-2025

n.v.t.

GS

9.7, 10.2

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32