Hoofdstuk 3 - Paragrafen

3.4 Financiering

De wettelijke kader van de treasuryfunctie wordt bepaald door de Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido). Belangrijk uitgangspunt van deze wet is dat voorzichtig omgegaan moet worden met publieke middelen. Om dit te bereiken moeten we voldoen aan een aantal normen zoals de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Gebaseerd op de wet Fido heeft de provincie een treasurystatuut en een treasurystrategie.  Het treasurystatuut is het kader voor het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Daarmee is dit statuut een nadere uitwerking van Hoofdstuk 3, Financieringsfunctie van de financiële verordening provincie Utrecht.
De treasurystrategie is een uitvoeringskader ter nadere invulling van het treasurystatuut met betrekking tot het aantrekken van financiering.
In september 2023 heeft uw Staten een herziend treasurystatuut vastgesteld.

In het treasurystatuut zijn de bepalingen voor het uitvoeren van de treasury opgenomen. De treasury van de provincie dient tot:

  1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities, zodat er altijd voldoende middelen zijn om de provinciale taken uit te kunnen voeren;
  2. Het beheersen van de provinciale risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en valutarisico’s;
  3. Het streven naar een, binnen de kaders van de Wet Fido, de bijbehorende ministeriële regelingen en dit statuut, optimale financieringsstructuur tegen zo laag mogelijke lasten, rekening houdend met de daarbij behorende risico’s;
  4. De organisatie ondersteunen en adviseren bij financieringsvraagstukken en signaleren indien er sprake is van strijdigheid van besluitvorming (of beleid) met (nieuwe-) regelgeving, gerelateerd aan treasury;
  5. Het waarborgen van taken en verantwoordelijkheden van de treasuryfunctie binnen de organisatie;
  6. Het tijdig aantrekken van voldoende financieringsmiddelen teneinde het in de jaarlijkse begroting vastgestelde beleid te kunnen uitvoeren (beschikbaarheid) en aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen;
  7. Het bewaken van de ontwikkeling van de (netto) schuldpositie.

Binnen de financiële functie van de provincie is het van belang het onderscheid te herkennen tussen de treasury- en de controlfunctie. Treasury zorgt voor de beschikbaarheid van geldmiddelen. De controlfunctie is juist belast met het toezicht en de bewaking van de aanwending ervan. Vanuit deze rollen is de focus van de controlfunctie dan ook gericht op de baten en lasten en die van treasury op de feitelijke in- en uitgaande kas- en financieringsstromen.

Voor het bepalen van de daadwerkelijke financiering wordt gekoppeld aan de planning in de begroting drie per jaar een liquiditeitsprognose opgesteld. Hierdoor kan een weergave van de werkelijke kasstromen worden benaderd. In deze liquiditeitsprognose wordt de actuele stand van de liquide middelen ingevuld wat een actuele weergave biedt van de huidige positie.

Wanneer er sprake is van financieringsbehoefte van drie maanden of langer wordt door de treasurer minimaal drie offertes opgevraagd waarvan één bij de huisbank. Vervolgens zal het meest gunstige tarief worden geselecteerd en zal de financiering bij de betreffende bank worden aangetrokken.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32