Hoofdstuk 4 - Financiële begroting

4.1 Uiteenzetting financiële positie

 4.1.3 Stelposten en Algemene dekkingsmiddelen

Stelposten

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Loon- en prijsontwikkeling

-

-

-

1.500

1.500

1.500

Stelpost salarissen

-

1.015

4.747

10.457

15.943

19.439

Stelpost subsidies

-

428

1.315

2.540

3.722

4.950

Stelpost contracten

-

100

200

300

400

400

Stelpost MIP

-

-

-

236

417

540

Stelpost DU V&V

-

-

-

2.385

4.808

7.270

Onvoorzien

-

971

1.800

1.800

1.800

1.800

Beslag op de algemene middelen

0

2.514

8.063

19.219

28.591

35.900

Stelpost Kaderbrief
In de Kaderbrief 2024 is een stelpost "van Kaderbrief 2024 naar Begroting 2024" opgenomen. Deze stelpost van  € 4 miljoen bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Stelpost voor Meerjarig onderhoud Infrastructuur, groot € 2,5 miljoen;
  2. Stelpost om afwijkingen op te vangen in de uitwerking van het kader in de begroting 2024, groot € 1,5 miljoen.

In hoofdstuk 1.4.1 is toegelicht dat de stelpost wordt ingezet voor de stijging van het onderhoudslasten uit het Meerjarenonderhoudsplan (MOP) Mobiliteit en voor de stijging van de energielasten in 2024. Gelet op onzekerheden van de energielasten vanaf 2025 wordt het restant van de stelpost groot € 1,5 miljoen nog aangehouden.

Stelpost salarissen
In de begroting 2024 is de CAO 2022/2023 verwerkt. Een CAO vanaf 2024 is er nog niet. In de begroting is daarom een stelpost opgenomen voor verwachte stijging van de loonkosten. Deze raming is gebaseerd op de indexatie van het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd in maart 2023. In de Kaderbrief 2024 is in hoofdstuk 4.2 Actualisatie van de kaders een tabel opgenomen met de indexatiecijfers die als basis vormen voor de berekening van de hoogte van de stelpost.

Stelpost subsidies
Uit de stelpost subsidies kunnen de effecten worden opgevangen van zowel loon- als prijsindexaties van organisaties die meerjarige exploitatiesubsidies ontvangen. Ook deze raming is gebaseerd op de indexatie van het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd in maart 2023. In de Kaderbrief 2024 is in hoofdstuk 4.2 Actualisatie van de kaders een tabel opgenomen met de indexatiecijfers die als basis vormen voor de berekening van de hoogte van de stelpost.

 In de Kadernota 2023, paragraaf 4.2.2, is dit nader gespecificeerd. Als gevolg van de recente cao-afspraken 2022/2023 dient dit onderdeel van de stelpost opgehoogd te worden, zodat ook de cao-effecten die zich voordoen bij organisaties als het IPO, de RUD en andere partnerorganisaties hieruit opgevangen kunnen worden. In hoofdstuk 1.4.1 Financieel beeld is onder autonome ontwikkelingen de stijging van de stelpost aangegeven.

Stelpost contracten
Deze stelpost is bedoeld voor de compensatie van indexatie-effecten in meerjarige contracten. In de  algemene lijn is dat indexatie-effecten van dergelijke contracten in principe opgevangen dienen te worden vanuit de bestaande materiële budgetten. Om die reden is de omvang van deze stelpost beperkt gehouden.

Stelpost DU V&V
In de Kadernota 2019 is vastgelegd dat over de voormalige decentralisatie uitkering Verkeer en Vervoer (DU V&V) jaarlijks loon- en prijscompensatie wordt toegekend. Het basisbedrag dat wordt geïndexeerd bedraagt ruim € 130 miljoen, waarin de OV-concessies zijn opgenomen. De indexatie voor 2024 is reeds toegekend aan het programma 6. Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer. De jaren voor 2025 en verder blijven geraamd op de stelpost.

Stelpost MIP
In de Nota Investeren (2022) is opgenomen dat de kredieten van infrastructurele investeringen geïndexeerd worden zodat prijsstijgingen opgevangen kunnen worden. In de Kaderbrief 2024 is dit berekend op basis van de openstaande kredieten per eind 2022 die nog meerjarig worden uitgevoerd. In de Kaderbrief 2024 is in hoofdstuk 4.2 Actualisatie van de kaders is het uitgangspunt van indexatie van de openstaande kredieten uit het MIP toegelicht.

Onvoorzien
De stelpost onvoorzien bedraagt jaarlijks € 1,8 mln. en is bedoeld om wendbaar, adequaat en flexibel te kunnen blijven reageren op onvoorziene gebeurtenissen.  

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2022

Begroting  2023

Begroting  2024

Begroting  2025

Begroting  2026

Begroting  2027

Dividend

276

310

200

200

200

200

Opcenten motorrijtuigenbelasting

140.350

145.114

150.775

160.832

178.465

183.558

Overigen

101

-215

430

430

430

430

Saldo kostenplaatsen

-

-

-

-

-

-

Saldo treasury

1.143

7

-1.643

-1.643

-2.993

-4.173

Uitkering provinciefonds

270.857

294.675

316.244

316.234

306.551

319.110

Totaal

412.727

439.891

466.006

476.053

482.653

499.125

Dividend
Het verwachte dividend voor de komende jaren bedraagt € 200.000 en betreft Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank.

Opcenten motorrijtuigenbelasting
De opcenten motorrijtuigenbelasting wordt geïndexeerd met het CBS prijsindexatiecijfer. Voor 2024 is dit 3,1%. Voor een nadere toelichting op de opbouw van de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting verwijzen wij u naar het onderdeel 'Opcenten motorrijtuigenbelasting ' in de paragraaf 'Provinciale belastingen en heffingen'.

Overigen
In de Kadernota 2022-2025 is in programma 4. Energietransitie een budget opgenomen voor Regierol Regionale Energie Infrastructuur (REIS). De verwachting is dat we hiervoor ook extra structurele middelen ontvangen van het Rijk. Vanaf 2024 is hiervoor € 430.000 opgenomen.

Saldo treasury
Het bedrag in 2024 van € 1.643.000 bestaat uit:

  • Een stelpost voor rente van hoofdstuk 2.1 Autonome ontwikkelingen groot € 1.700.000 voor financiering van verwachte investeringen. Tot deze stelpost is besloten in de Kaderbrief 2024, hoofdstuk 2.1 Autonome ontwikkelingen.
  • Een bedrag van -/-  € 57.000. Dit betreft de disagio (opbrengsten) van het garantieproduct. De disagio wordt overeenkomstig de regelgeving als negatieve last verantwoord.

Uitkering provinciefonds
De Programmabegroting 2024 is gebaseerd op de meicirculaire provinciefonds 2023. Over de meicirculaire is uw Staten geïnformeerd middels een aparte Statenbrief "Uitkomsten meicirculaire provinciefonds 2023 ",
(UTSP-1592886072-652).

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 16:37:03 met de export van 11/07/2023 16:28:32